ابزار دقیق

در قسمت ابزار دقیق انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد

فلومتر

فلو عبارت است از سرعت جابجایی سیالات

 Copyright © 2015. PARTO GOSTAR IRIC Company - PGICO.IR

Top